Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku
z realizacją zadań statutowych szkoły

Tożsamość Administratora

Administratorem podanych danych jest:

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej reprezentowana przez Dyrektora Krystynę Czochara

Dana kontaktowe Administratora Z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej można się skontaktować pod numerem telefonu 172271882, na adres e-mail szkoły JLIB_HTML_CLOAKING lub w siedzibie Administratora.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING nr tel. 17 2270 280.
Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane są przetwarzane zgodnie z prawem oświatowym, z: ustawą o systemie oświaty , ustawą o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółem aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Odbiorcy danych
  1. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Kolbuszowej Górnej oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.
Prawa podmiotów danych Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, (ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.